Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - Úvod

1. Úvodné ustanovenia
1.1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
1.2. VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, ktoré ich uzavrú prostredníctvom alebo v súvislosti so stránkou www.napisemepracu.net
1.3. Zhotoviteľom je vlastník domény, resp. ním poverená/é osoba/osoby.
1.4. Ak nie je v zmluve uvedené inak, ide vždy o Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov ( ďalej ako “OZ”).
1.5. Od VOP sa je možné odchýliť výlučne iba písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami.
1.6. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP a to aj bez predchádzajúceho upozornenia na zmenu.
1.7. VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia (poskytovaním služieb). Sú účinné aj voči objednávateľovi, ktorý si dielo objednal pred dňom účinnosti.


Všeobecné obchodné podmienky - Čo je predmetom zmluvy

2. Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je vyhotovenia diela – zhotovenie komplexného podkladu na písomnú prácu podľa konkrétnych podmienok zo strany objednávateľa a za dohodnutú cenu, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi.
2.2. Objednávateľ nie je oprávnený dielo zverejniť, reprodukovať alebo poskytnúť tretej osobe. Ak objednávateľ túto povinnosť poruší, nesie právnu zodpovednosť v plnom rozsahu.
2.3. Objednávateľ nie je oprávnený dielo použiť na iné ako výlučne študijné účely.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať ukončené dielo v dohodnutom termíne a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.


Všeobecné obchodné podmienky - Práva a povinnosti

3. Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky údaje, ktoré sú potrebné na plnenie predmetu zmluvy.
3.2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na vlastné náklady, s riadnou odbornou starostlivosťou, podľa špecifikácií a parametrov diela dohodnutých s objednávateľom v dohodnutom čase.
3.3. Zhotoviteľ podľa § 538 ObZ má právo poveriť zhotovením diela alebo jeho niektorej časti inú fyzickú alebo právnickú osobu. Pri vykonaní diela inou osobou, zhotoviteľ nesie zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
3.4. Zhotoviteľ sa zaručuje odovzdať zhotovené dielo v dohodnutom termíne objednávateľovi.
3.5. Objednávateľ je povinný dielo prevziať a zaväzuje sa zhotoviteľovi uhradiť dohodnutú cenu za zhotovené, odovzdané, dielo do maximálne 1 pracovného dňa odo dňa odovzdania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


Všeobecné obchodné podmienky - Náležitosti objednávky

4. Objednávka
4.1. Za objednávku sa považuje vyplnenie elektronickej objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.napisemepracu.net za podmienok tam stanovených.
4.2. Objednávateľ je povinný pravdivo a úplne vyplniť objednávkový formulár. Nepravdivú a chybnú objednávku má zhotoviteľ právo odmietnuť.
4.3. Zhotoviteľ si tiež vyhradzuje právo odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodu.
4.4. Zhotoviteľ potvrdenie objednávky potvrdí elektronickou poštou, alebo prostredníctvom kontaktu uvedeného v objednávke.


Všeobecné obchodné podmienky - Cena

5. Cena diela
5.1. Všetky ceny uvedené v cenníku na internetovej stránke sú informatívne. Konečná cena diela bude určená dohodou zmluvných strán. Cena diela je stanovená podľa druhu, povahy, náročnosti, špecifík, termínu na zhotovenie diela a osobitných požiadaviek zo strany objednávateľa.


Všeobecné obchodné podmienky - Odovzdanie

6. Odovzdanie diela
6.1. Dielo je objednávateľovi odovzdané zhotoviteľom dňom jeho odoslania. Elektronickou poštou na v objednávke uvedenú e-mailovú adresu. Dielo bude odovzdané vo formáte programu Microsoft Word, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.


Všeobecné obchodné podmienky - Reklamácie

7. Reklamácia diela
7.1. Dielo má chyby, ak zhotovenie diela nezodpovedá podmienkam priamo dohodnutým v zmluve , ak sa to týka rozsahu, odbornosti, presnosti termínov, faktografickosti a úplnosti. Za iné chyby zhotoviteľ nezodpovedá.
7.2. Objednávateľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť po dodaní diela zhotoviteľom.
7.3. Ak objednávateľ nie je z objektívnych dôvodov spokojný s rozsahom alebo kvalitou diela, je oprávnený si uplatniť zodpovednosť za chyby priamo u zhotoviteľa elektronickou formou, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania diela.
7.4. Objednávateľ je v reklamácii povinný uviesť, v čom konkrétne spočívajú chyby diela, v čom je podľa jeho názoru dielo nekvalitné, nepresné, neodborné, neúplné alebo v čom nespĺňa podmienky, ktoré boli určené v zmluve.
7.5. Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní dať objednávateľovi na vedomie, či reklamáciu uznáva, alebo nie. Zhotoviteľ má právo reklamáciu odmietnuť v prípade, ak objednávateľom reklamovaná chyba je neopodstatnená a nepreukázaná.


Všeobecné obchodné podmienky - Platba

8. Platobné podmienky
8.1. Objednávateľ uhradí cenu za dielo výhradne bankovým prevodom na č. účtu určené Zhotoviteľom, ktoré Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi mailom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
8.2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za dielo riadne a včas, to je do 1 pracovného dňa odo dňa odovzdania diela, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
8.3. Ak sa objednávateľ oneskorí s úhradou ceny za dielo, zhotoviteľ je oprávnený požadovať pokutu vo výške 3 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň oneskorenia objednávateľa s úhradou ceny diela, pričom zhotoviteľ je oprávnený podniknúť všetky zákonné prostriedky na vymoženie svojej nesplatenej pohľadávky.


Všeobecné obchodné podmienky - Záver

9. Záverečné ustanovenia
9.1. Objednávateľ vyplnením objednávkového formulára dáva zároveň súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti zhotoviteľa.
9.2. Osobné údaje objednávateľa sú plne chránené zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
9.3. Zmluvná strana, ktorá poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo z VOP, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu vzniknutú porušením povinnosti.